Privacy Policy Huys Makelaars B.V. Hoogeveen

Huys Makelaars B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Huys Makelaars B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Huys Makelaars B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

Huys Makelaars B.V.
Schutstraat 87
7907 CB Hoogeveen
Telefoon: 0528229050
Email: info@huysmakelaars.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Huys Makelaars verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten, denk hierbij aan een opdracht tot bemiddeling voor verkoop, verhuur, aankoop, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, huurchecks, taxaties, etc.
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Kopie identiteitsbewijs, met een doorhaling van uw BSN-nummer, nationaliteit en pasfoto, tenzij het huur betreft, dan is een onaf geschermd identiteitsbewijs van belang
 • Salarisgegevens (huurcheck)
 • Bankgegevens (huurcheck)
 • Arbeidsovereenkomsten e.o. werkgeversverklaringen (huurcheck)
 • Uittreksels van KvK
 • Verklaring van Erfrecht

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij tijdens het uitvoeren van huurchecks, het versturen van koopovereenkomsten naar aankoopmakelaars, taxateurs, notarissen en banken – op verzoek van kopende partij –

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Denk hierbij aan salarisgegevens van medewerkers, bankgegevens van medewerkers, pensioengegevens van medewerkers,

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen verstrekken zoals hierboven omschreven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is en u hiermee akkoord bent. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, zoals hierboven omschreven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Huys Makelaars B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, max. 7 jaar. Algemene persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres worden wel in ons systeem bewaard.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Onze laptops, telefoons, internetverbindingen, servers, etc. zijn beveiligd met bijv. wachtwoorden, codes, virusscanners, etc.

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!